Helse Sør-øst- artrosegruppen

Artrose Forskningsgruppen med finansiering fra Helse Sør- øst er et samarbeid mellom to store forskningsinstitusjoner innen muskelskjelettlidelser.

Dette har gitt store muligheter til å videreutvikle translasjonsforskningen og gir et bedre behandlingstilbud gjennom større samhandling mellom sykehusene.

Artrosegruppen har følgende hovedmål
Øke kunnskapen om årsaker, risikofaktorer, forebygging og behandling av artrose. Utveksle erfaringer og kunnskaper innen forskningsfeltet artrose på tvers av institusjoner og i ett tverrfaglig forskningsmiljø.

Fokuset er basalforskning innen brusk og biomekanikk, metodeforskning ifht. klassifikasjonskriterier for artrose, klinisk forskning både effektstudier, rehabilitering, medikamenter, kirurgi og prospektive studier, og til slutt epidemiologi i forhold til helseundersøkelser.

Vi hadde vårt første møte 30. januar 2006 hvor fokuset var forskningsområder innen forskningsgruppen Helse Øst Artrose. Vi har hatt møter årlig der vi både har diskutert pågående artroseprosjekter, metodiske utfordringer ved artroseforskningen, samarbeid om nye studier, spesifikke fagtemaer som brusk og biomarkører, og artrose og MR.

Aktiviteter

  • Styrking av artroseforskningen – basalforskning og klinisk forskning
  • Styrking av translasjonsforskning
  • Utveksling av metodologisk kompetanse innen klinisk og epidemiologisk forskning
  • Utvikling av et felles internasjonalt forskningsnettverk
  • Samordning av rekruttering av pasienter til forskningsprosjekter
  • Faste forskningsmøter

De ulike prosjektene i Artrosegruppen er publisert både nasjonalt og internasjonalt, og mange foredrag både nasjonalt og internasjonalt har vært holdt. Videre har Artrosegruppen invitert pasientorganisasjoner til sine møter for å nå frem til pasientgrupper.

Annual report 2010

Annual report 2009