Aktiv rehabilitering

Muskelskjelettlidelser

De kroniske- og akutte skader i muskelskjelettsystemet har sjelden dødelig utgang, men utgjør en meget stor andel av tilstander som behandles i helsevesenet og er meget kostnadskrevende.

Over 50 % av pasientene som blir sykmeldt av allmennpraktiserende leger blir sykemeldt p.g.a. muskelskjelettlidelser. Ca. 45% av langtidssykmeldinger og om lag 35% av nye uføretrygder skyldes samme årsak.

Nasjonalforeningens råd for belastningslidelser har på basis av disse tall estimert at muskelskjelettlidelser kostet Norge ca 50 milliarder norske kroner årlig – eller 5,5 millioner per time døgnet rundt (Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet, rapport 2/2000). Av disse utgjør kostnader til rygglidelser om lag 25-30 milliarder.

Forskningsmidler og ressurser til muskelskjelettlidelser utgjør ca 3% av det totale antall midler som går til forskning, noe som er omkring 10 ganger mindre enn prevalensen av muskelskjelettlidelser i samfunnet. Disse tallene tilsier at et større fokus og en satsning på større forskningsmiljøer innen muskelskjelettlidelser burde være viktig.

Les mer om muskelskjelettlidelser

Aktiv rehabilitering

Rehabilitering er et stort fagfelt der fokus på forskning har vært lite, i forhold til de ressurser som går med til rehabilitering i Norge og i forhold til helseøkonomiske aspekter ved satsing på kunnskapsutvikling om hva de ulike rehabiliteringstiltakene koster samfunnet. I vårt forskningsmiljø har vi valgt å fokusere på aktiv rehabilitering som den type rehabilitering som drives innenfor den pasientstrømmen som vi har på Ortopedisk senter (sengeposter, poliklinisk virksomhet, Legevakten og aktive samarbeidspartnere i primærhelsetjenesten).

Aktive rehabiliteringsprogram skal være målrettede treningsprogram basert på optimalt dosert trenings- og øvelsesprogram for å gjenvinne, bevare og utvikle funksjonsevnen hos enkeltindividet. Utvikling av og implementering av metoder for vurderinger av pasienters funksjonsevne står helt sentralt for å kunne tilpasse og progredierende treningstiltak for å oppnå treningseffekt for enkeltindividet.

Det er behov for solide forskningsmiljøer som kan bidra til kunnskapsutvikling, til utdanning av høyt kvalifiserte forskere og yrkesutøvere, og som kan bidra til et gjensidig samarbeid mellom forskningsfeltet og praksisfeltet. Forskningsresultater har begrenset verdi om de ikke blir implementert i klinisk praksis, og/eller formidlet til aktuelle målgrupper. Å gjennomføre forskningsprosjekt i et klinisk miljø vil kunne øke forståelsen av de data som innhentes, og kunnskapen som erverves vil kunne utnyttes maksimalt i klinikken. Det vil videre arbeides for å utarbeide informasjonsmateriell, holde kurs/foredrag, samt tilby treningsgrupper for å forebygge utviklingen av muskelskjelettlidelser.

Les mer om aktiv rehabilitering her

Les mer om vår tilnærming til muskel-og rehabilitering forskning